Vixia

VISIE EN MISSIE VIXIA

Het zijn zeker niet alleen de financiële gevolgen van het regeringsbeleid die maken dat Vixia fundamenteel op de schop moet. Dit is de stellige overtuiging van het directieteam van Vixia.

Vixia is in de afgelopen jaren eigenlijk nauwelijks veranderd, terwijl de wereld om ons heen voortdurend grote en schokkende veranderingen onderging en ondergaat. Dit kon alleen zo blijven omdat de subsidiepotten ongekend hoog waren voor de sociale werkvoorziening.

De oorsprong en geschiedenis van de sociale werkvoorziening kent vele politieke momenten met veel verschillende redenen waarom mensen in de sociale werkvoorziening kwamen.
Van mensen met een handicap tot grootschalige regionale werkloosheid door collectieve ontslagen, tot gemeenten die de Wsw wachtlijsten gebruikten om andere groepen werklozen een plek te bezorgen.

Voortbestaan in het geding
Hoe komt het dat we niet in staat waren om het beste uit mensen te halen? Omdat we in het verleden werk bij onze medewerkers zochten, waardoor we een productie en dienstenbedrijf werden. Soms was er veel werk, soms weinig, soms leuk, soms saai werk, passend of niet passend bij onze mensen.
Het gevolg was vaak dat onze mensen zich maar aan moesten passen bij wat er aan werk binnen kwam. Vaak, veel te vaak, leidde dat tot slechte combinaties van werk en medewerkers en velen vielen en vallen tussen wal en schip en liepen deukjes op, gebroken zelfvertrouwen, desidentificatie met Vixia, ziekteverzuim, enz. Gedekt door een deftig arbeidscontract bij Vixia, maar lang niet altijd gelukkig of zelfs ongelukkig. Werkplezier staat door deze wijze van werken vaak onder grote druk.

Als we daar dan nog veel geld mee zouden verdienen dan was dat in ieder geval nog een pluspunt, maar ook dat is in de meeste gevallen niet aan de orde. Bijna al onze activiteiten draaien met verlies.

Leerwerkbedrijven gingen we ze ook wel noemen, maar wat leerden we nou echt als de productietaak altijd het belangrijkst was? Eigenlijk veel te weinig. Te weinig mensen stromen door naar een hoger niveau of naar ander werk of naar buiten Vixia.

Veel lijkt op slot te zitten ook buiten Vixia, nu ook het verkrijgen van werk voor onze medewerkers steeds moeilijker verloopt en de prijzen steeds slechter worden. Zeker, we doen van alles: van schoonmaak tot groen tot post, maar waar kunnen we werkelijk de slag met de concurrentie in de buitenwereld maken? Eigenlijk nergens. Steeds en steeds meer moeten we het afleggen tegen private partijen.

Ons voortbestaan is hiermee in het geding. We leveren te weinig toegevoegde waarde in relatie tot onze kosten en maken verliezen die steeds groter worden. Zeker nu de subsidies de komende jaren drastisch verlaagd zullen worden. Daar komt nog eens bij dat na invoering van de participatiewet er alleen nog maar mensen uitstromen uit Vixia (± 5% p.j.) en niet meer instromen. Dit zet al onze bestaande activiteiten onder druk en nog meer onze financiële resultaten.

Gemeenten zijn niet oneindig bereid die gaten te vullen nu ze ook zelf het geld niet meer krijgen van het Rijk door de steeds lagere subsidies..

Er is maar één oplossing en dat is werk voor zoveel mogelijk van de 1.000 mensen buiten de deur van Vixia vinden middels begeleid werken, detachering of werken op locatie. Met de juiste begeleiding.
Daar begint niet alleen de echte arbeidsmarkt waar we ons beter kunnen ontwikkelen, maar daar zijn ook veel meer mogelijkheden om de individuele talenten van mensen tot hun recht te laten komen.
Overigens was dit al opdracht voor alle Sw-bedrijven in Nederland vanuit de wetgeving WsW van 1998.

Mensbeeld
In de politieke discussies werd vooral gesproken in termen van rechten: recht op werk, recht op zorg, recht op begeleiding, recht op inkomen, enz. Wat de rol en betekenis van werk in een mensenleven is en hoe je daar optimaal vorm aan kunt geven, heeft veel te weinig aandacht gehad in dit debat over de sociale werkvoorziening.Is emancipatie en groei, ontwikkeling, zelfstandigheid en onafhankelijkheid van medewerkers het leidend thema? Of is dat protectie, bescherming, beschut, begeleiding, verzorging en verworven rechten. Een mens die gelooft in groei en mogelijkheden of de mens die gelooft in de status quo en een verworven plek?
Elk mens is anders en oordeelt anders over de medemens als het gaat om wat iemand kan, in een werkend leven. Denken in kansen en mogelijkheden of denken in beperkingen. Het is een wereld van verschil.

Het zal duidelijk zijn waar het directieteam van Vixia voor kiest.

Gedeelde waarden
Geloven in kansen en mogelijkheden van mensen om het maximale uit zichzelf te halen. Dit vraagt allereerst om een bepaalde houding en verwachting van eenieder naar zichzelf en naar elkaar. Het vraagt om gedeelde waarden in het leven van een (werkend) mens.

Voor een koers, waarin de mogelijkheden van de werkende mens centraal staan, zijn waarden als openheid, vertrouwen, respect, overleg en elkaar helpen van eminent belang.
Alleen dit kan leiden tot groei en plezier in het werk en werken voor Vixia.

Die gedeelde waarden zijn we, door omstandigheden uit het verleden, kwijtgeraakt of zijn ondergesneeuwd. Dit heeft het sociaal en psychologisch klimaat bij Vixia soms onaantrekkelijk gemaakt.

En laten we duidelijk zijn. We zijn soms slordig met elkaar in de manier waarop we met elkaar omgaan. Wanneer we willen werken aan het maximale uit mensen binnen Vixia halen dan zal dit eerst moeten veranderen. Anders begrijp je elkaar niet eens en spreek je allemaal een andere taal.

Dit moet veranderen en het management wil dit veranderen. Het team wil geen debat over hoe dat allemaal zo gekomen is en ook niet wie de schuld heeft. We willen een klimaat creëren waarin het management het voortouw neemt om 1.000 mensen naar een nieuwe toekomst, een nieuw sociaal en werkend leven te leiden.

Het juiste werk vinden bij de juiste medewerker is daarbij leidend. Wat wil hij, wat kan hij en die twee dingen samen verbinden met aantrekkelijk werk. Dit noemen we met een mooi woord ook wel arbeidsbemiddeling.

Anders denken en werken
Arbeidsbemiddeling is een vak dat we als Vixia nog niet goed beheersen. Sterker nog, we scoren een onvoldoende. Daarom moeten we anders gaan denken.

Vixia barst van het arbeidstalent maar dat zit opgesloten in hokjes.

We zullen mensen anders naar mensen moeten laten kijken! En dan moet je eens opletten wat er allemaal mogelijk is!

We zullen onszelf, elkaar en onze klanten moeten verrassen om dit voor elkaar te krijgen, maar als dat lukt, ontstaat er werkplezier, die veel energie en creativiteit kan losmaken. De basis voor nog meer verrassingen.

Dat betekent ook dat we ons bedrijf fundamenteel anders moeten inrichten.
Er is nog maar één ding belangrijk en dat is dat we goed worden om zoveel mogelijk van onze mensen te bemiddelen naar een baan buiten de muren van Vixia. Arbeidsbemiddeling als core business of ook wel kern-activiteit genoemd. En dat is een vak waar we erg goed in moeten worden.
Daar horen soms testen bij om te zien wat we vooral goed kunnen, maar ook opleidingen en trainingen om daar waar nodig kansen te creëren en groei van medewerkers mogelijk te maken.
Ook zullen we onze nieuwe visie op werk en onze missie om mensen anders naar mensen te laten kijken tot leven moeten brengen en er plezier aan gaan beleven.

We moeten hard met elkaar werken aan een nieuwe cultuur van Vixia, die binnen de muren van Vixia, maar ook daarbuiten, herkenbaar wordt.

Want onze toekomst ligt helemaal buiten de muren van Vixia.
In productief werk, in leerwerk-opdrachten of in de vorm van wat beschut werk heet.
We zullen ons daartoe moeten organiseren.
Medewerkers die voor een “beschutte werkplek” (zowel oud als nieuw) in aanmerking komen zullen op basis van criteria en assessments geselecteerd worden. Criteria als ontwikkelingsmogelijkheden van werknemers- vaardigheden, aanpassingsnoodzaken in de werkomgeving spelen een centrale rol. Maar deze medewerkers kunnen extern bemiddeld en geplaatst worden bij een maatschappelijke organisatie in de 4 gemeenten conform het cafetariamodel .

De jobcoach
We zorgen dat we zeer goede jobcoaches hebben die met hart, ziel en hoofd hun werk uitvoeren. Zij gaan het verschil maken. Richting de medewerkers en richting de markt. Voor alle belangrijke zaken die met je loopbaan, contract e.d. te maken hebben, vallen medewerkers altijd terug op het persoonlijke contact met zijn/ haar jobcoach. De vertrouwenspersoon die alles van je weet en waar je voor alles terecht kunt tijdens, voor of na je werk. Dit geldt ook voor de klant waar onze medewerkers geplaatst zijn.

Elke medewerker (1.000) krijgt een jobcoach toegewezen die integraal verantwoordelijk is voor werk en welzijn van een medewerker en die samen werken aan:
a. missie en visie van Vixia in de bloedbanen krijgen;
b. buiten werken, wat betekent dat voor mij en mijn collega’s;
c. wat zijn onze gemeenschappelijke waarden;
d. wat moet / wil ik veranderen c.q. leren;
e. welke werksoort past bij mij: wat wil ik / kan ik;
f. welke opleidingen, trainingen moet ik volgen;
g. welke stages moet ik doorlopen of
h. werken naar vermogen ontdekken en blijvend ontwikkelen.

Het is van het grootste belang dat in dit traject nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de specifieke kenmerken van de doelgroep om ze te helpen in hun verdere ontwikkeling.

Onze werksoorten
We kunnen niet alles doen, want dan worden we weer zwak. We zullen een balans moeten kiezen tussen standaardiseren en kostenbewaking en het optimaliseren van kwaliteit en individuele wensen.
Arbeidsmarktonderzoek heeft uitgewezen dat 80 á 90% van de medewerkers van SW-bedrijven werken in 7 werksoorten met een beperkt aantal functies daarbinnen.
We moeten kiezen als organisatie en als medewerker. We gaan onze organisatie en medewerkers specialiseren in zeven werksoorten, te weten:
− groen/grijs
− schoonmaak
− toezicht en beheer
− administratie
− techniek en reparatie
− productie en logistiek
− horeca en catering
Onze afdeling Commercie is ook georganiseerd naar de 7 werksoorten, zoals de groep jobcoaches op de afdeling detachering.

Daarmee hebben we focus binnen en buiten Vixia in 7 domeinen waar we goed in willen worden. Waarvan de buitenwereld zegt: die hebben ons verrast.
En die buitenwereld heeft nu niet altijd die positieve herkenning van Vixia. Nee sterker, we staan er vaak matig op.

Onze samenwerking met de markt
We zoeken bij bedrijven niet alleen naar productieve vacatures, maar ook naar leerwerkplekken en/of stageplekken, waar we zaken kunnen leren onder goed georganiseerde begeleiding. Ook beschutte werkplekken kunnen gezocht worden bij maatschappelijke organisaties.

We zoeken partnerships en allianties met bedrijven in de markt, waar ook grote groepen mensen van Vixia gedetacheerd worden. Commercieel-managers zullen ook bedrijfspartners moeten vinden waarbij veel meer gewerkt wordt vanuit de talenten en mogelijkheden van de medewerker van Vixia dan vanuit de bestaande vacatures van bedrijven. (jobcarving en functiecreatie)

Ook willen we bedrijfsonderdelen, indien mogelijk “verkopen” en/of een partner voor zoeken. Deze partners zullen o.b.v. strenge selectiecriteria van te voren uitgenodigd in te schrijven op een bidbook waar het bedrijf onderdeel van Vixia aangeboden wordt. Belangrijke criteria zijn continuïteit en financiële gezondheid van het bedrijf en aantoonbare succesvolle ervaringen met de SW doelgroep. Voor groen, schoonmaak en post bestaan de meeste kansen en worden concrete partijen geselecteerd of werken we al mee. (bijv. met Balanz en 2 gemeenten voor het Groenbedrijf) In principe gaan dan alle Vixia medewerkers op detacheringsbasis mee en zijn daarmee buiten de muren van Vixia werkzaam. Ook dan blijven ze begeleid worden door hun jobcoach in alles wat hen aangaat. Het contract, ziekte en vakantie, eventuele opleidingen en mogelijke veranderingen in werk.
Onze leerwerkbedrijven waar we geen partner voor vinden omdat we te grote verliezen lijden en we daar vaak onvoldoende leren en we geen optimale banen voor iedereen vinden, bouwen we langzaam af. Uiteraard doen we dit op een zorgvuldige wijze en respecteren we de afspraken met onze klanten.

De lat ligt hoog
De lat komt niet alleen hoog te liggen voor de SW-medewerkers.
Voor onze organisatie betekent dit voor veel ambtelijke medewerkers dat ze moeten solliciteren op nieuwe functies.

We leggen de lat hoog, want deze verandering is immens en moet slagen.
Dat betekent dat sommigen onder ons niet mee gaan doen in deze nieuwe organisatie en dat we nieuwe collega’s krijgen. We gaan dat netjes en sociaal doen. Open, eerlijk, met respect, maar duidelijk naar iedereen.

Het organisatieplaatje wordt helder. Jobcoaches en commercieel medewerkers zullen van een hoog niveau moeten zijn, willen we de slag maken.
We zullen overleggen met OR en vakbonden over onze voornemens en proberen tot overeenstemming te komen. Ook de RvC en het bestuur (DB en AB) en onze gemeenten zijn betrokken partijen, maar centraal staat onze klant, de SW medewerker en daarnaast onze ambtelijke medewerkers, die hen ondersteunen of gaan ondersteunen!

Onze overtuiging
Dit is de weg die we willen gaan. We zijn niet alleen in Nederland, want iedereen zal vroeg of laat die weg op gaan, of is dit al gegaan met meer of minder overtuiging.

Onze overtuiging is groot dat het de enige juiste weg is. En hoewel zorgvuldigheid een groot goed is, is ook snelheid geboden.

Om iedereen zo snel mogelijk perspectief te geven, een nieuwe uitdaging en nieuw werkplezier.

Laten we onszelf verrassen, elkaar en alle betrokken partijen bij Vixia. Laten we een nieuw leven, een nieuwe weg voor Vixia kiezen.
Het is nu de tijd en nog niet te laat.
Maar alleen als we met 1.000 medewerkers gaan bewegen gaat het lukken.

Mensen anders naar mensen laten kijken

Managementteam Vixia